The beautiful day

Một kỳ lễ dài, những người trẻ tuổi về quê thăm nhà. Mình chụp những người trong nhà nhiều, và mỗi lần là những cảm xúc khác nhau. Suốt buổi chụp tràn ngập nắng và tràng cười muốn rụn rúng.